Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กลุ่ม ชื่อ นามสกุล โรงเรียน โทรศัพท์ 1 โทรศัพท์ 2

เมือง1

เมือง1 นายอุดมศักดิ์ โครตประทุม บ้านตะโก 09 1136 4663  
เมือง1 นายชาญชัย ไชยพิศ อนุบาลบุรีรัมย์ 08 3371 1409 ประธานกลุ่ม
เมือง1 นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ บ้านโคกวัด 08 5415 0333 0 4461 2705
เมือง1 นายวุฒินันท์ บุญคล้อย คงชัยสิทธิ์วิทยา 06 2727 7055  
เมือง1 นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา ประกาศธรรมคุณวิทยา 08 7875 3444  
เมือง1 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา เสนศิริอนุสรณ์ 08 8581 8797 0 4461 1277
เมือง1 นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส เขตการทางสงเคราะห์ 5 08 1718 4270 0 4461 1624
เมือง1 นายสุดเขต บำรุงแคว้น วัดโพธิ์ทอง 09 8184 4882 09 8784 4882
เมือง1 นายไตรรงค์ ชุมสาย บ้านหนองโสน 08 1390 5455 0 4461 2855
เมือง1 นายสิทธินันท์ โสกงโสด บ้านมะค่า 09 8585 4986 0 4463 0151
เมือง1 นายสุรเชษฐ สุนทรมนูกิจ บ้านง้าง 08 4358 4027  
เมือง1 นายสมบัติ โพธิ์นอก บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 09 0246 5029  

เมือง2

เมือง2 นายสุวัฒน์** รัตนดี บ้านหนองตราดน้อย 08 9719 8180 ประธานกลุ่ม
เมือง2 นายกนก ดีมี ไตรภูมิวิทยา 08 1725 4476 0 4461 1981
เมือง2 บ้านตะเคียน 0 4478 3484
เมือง2 นายณธพงศ์ ผลแก้ว สามัคคีมีชัยวิทยา 08 3136 1749 0 4463 0438
เมือง2 นายธาดาพงศ์ แดงงาม บ้านหนองไผ่ใหญ่ 08 0160 6776  
เมือง2 น.ส.คณิศร ชัยศรีษะ บ้านตราดหนองพลวง 08 2131 0808 0 4461 3242
เมือง2 นายสนอง วิเศษนคร บ้านโกรกขี้หนู 08 9052 5918 09 1832 5763
เมือง2 นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ บ้านหนองเพชร 08 8480 2799 0 4463 0385
เมือง2 นายชาติชาย วงศ์คำ วัดบ้านสวายสอ 08 5611 7204  
เมือง2 นายรังสรรค์ มโนประณีต วัดบ้านรุน 08 7249 5458 0 4463 0384

เมือง3

เมือง3 นายพัชรินทร์** มีพัฒน์ บ้านสำโรงโนนเค็ง 08 1725 7106 ประธานกลุ่ม
เมือง3 นายคารมย์ พลกุล วัดสถานีหนองตาด 08 7239 0906 09 5869 5404
เมือง3 นางศุภรา จันคลัง บ้านนากลาง 08 4605 2675 0 4463 0314
เมือง3 นายสมชัย ปัตถา บ้านมาบสมอ 08 6869 9565 0 4463 0060
เมือง3 นายวินัย สมคะเณย์ วัดบ้านบัลลังก์ 08 9135 6979  
เมือง3 นายประวิทย์ กุสันเทียะ บ้านหนองตราด 08 1185 7690  
เมือง3 นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู บ้านม่วง 08 5636 7171  
เมือง3 นายชาญณรงค์ บุตรคาน บ้านม่วงโนนสูง 09 4018 1897  
เมือง3 นางสาวปริยากร ปักเกตุ พระครูวิทยา 08 1917 1450  
เมือง3 นางประกอบ เพชรสุวรรณ บ้านหนองมะค่าแต้ 08 6868 0950  
เมือง3 นายพัทยา คำสอน บ้านหนองยาง 08 3742 5872 0 4478 4485
เมือง3 นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม บ้านสระเกษ 09 9986 5501  
เมือง3 นางสาวศจี เปล่งเมือง บ้านหนองขวาง 08 5105 1901  

เมือง4

เมือง4 บ้านพะไล ประธานกลุ่ม
เมือง4 นายภูษิต รัตนะวรรณ์ วัดบ้านถลุงเหล็ก 08 6866 9473 0 4478 2954
เมือง4 นางธันยาภัทร์ สุขเกษม บ้านหนองผักแว่น 06 4997 4549  
เมือง4 นายวิทยา สุทธิ บ้านหนองปรือ 08 6273 1029  
เมือง4 นายวาทิต มะริดรัมย์ บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 08 0473 2608  
เมือง4 นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ บ้านกลันทาวิทยา 09 8262 6519  
เมือง4 นายทวีศักดิ์ วงศ์ไธสง บ้านท้องเรือ 06 1945 8833  
เมือง4 น.ส.สายพิณ พลสยม บ้านพระครูน้อย รักษาราชการแทน
เมือง4 น.ส.นิสยาการณ์ ชนะค้า บ้านโนนศิลา 08 7440 0888  
เมือง4 น.ส.อรุณี นิลสระคู บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 08 6058 3677  
เมือง4 นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์ วัดบ้านเสม็ด 08 9425 4344  

เมือง5

เมือง5 นายทองดี** อาจทวีกุล ไตรมิตรวิทยาคาร 08 0727 0001 ประธานกลุ่ม
เมือง5 นายวิเชียร วณิชชาพัชร บ้านสวายจีก 08 1725 4147 08 0156 4188
เมือง5 นายประเด็น สุขผดุง วิมลวิทยา 08 6013 2114  
เมือง5 นายหาญ พิทักษ์สาลี บ้านหลักเขต 08 1718 3543  
เมือง5 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ บ้านโคกเก่า 08 1966 3181  
เมือง5 นายสรวิชญ์ วิเศษ บ้านหนองปรือน้อย 08 1348 6685  
เมือง5 นายนพดล เย็นทรัพย์ บ้านโคกเปราะ 09 1828 9195  
เมือง5 นายวีรชัย พิมพ์สันต์ บ้านพลวง 06 2190 1668 0 4463 0311
เมือง5 นายทองแดง ประทับศักดิ์ บ้านฝ้าย รักษาราชการแทน
เมือง5 นายสมพงษ์ กล้าแข็ง เบญจคามวิทยา 09 0183 5959 0 4418 1527
เมือง5 นายปรีชา ละอองเอก บ้านถาวร 09 1020 9541 0 4463 0446

เมือง6

เมือง6 นายจิรยศ** จรดรัมย์ วัดบ้านเย้ยสะแก 09 2857 0525 ประธานกลุ่ม
เมือง6 นายสุพรมแดน ประทุมเมศ บ้านเสม็ดโคกตาล 08 1548 0416  
เมือง6 นางธนพร ทรงรัมย์ บ้านสารภี 08 9945 2365 0 4463 0077
เมือง6 นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์ ประชาสวัสด์ิวิทยา 06 1945 7779 0 4463 0153
เมือง6 นายสันติ บำรุงธรรม วัดบ้านสะแกซำ 08 1967 6808  
เมือง6 นายนกเล็ก ศรีภู่ โสภณวรวัฒน์วิทยา 09 5671 6755 รักษาราชการแทน
เมือง6 น.ส.สุภาพ วันสารัมย์ บ้านฝังงา 08 4426 5094  
เมือง6 น.ส.วิลาวัลย์ รักษาธรรม บ้านโคกหัวช้าง 06 5641 9382  
เมือง6 ส.ต.อ. ยรรยง ศิลาชัย บ้านตลาดควาย 08 9280 8616  
เมือง6 น.ส.เสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 08 7251 5337  

เมือง7

เมือง7 นายสมกิจ** อาจจุฬา บ้านโพธิ์ดอนหวาย 08 2601 7807 ประธานกลุ่ม
เมือง7 นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ บ้านหนองม้า 08 1966 7517  
เมือง7 นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา บ้านหนองไทรวิทยา 08 6248 8236  
เมือง7 นายอนันต์ ศรีคำ บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 08 5766 4750  
เมือง7 บ้านปรุบุมะค่า  
เมือง7 นางเตือนใจ เติมทรัพย์ บ้านโคกระกา 08 5764 0981  
เมือง7 ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์ บ้านม่วงวิทยาคาร 06 1992 9499  
เมือง7 นางวารุณี ประทุมเมศ บ้านหนองค่าย 08 9499 2945  
เมือง7 นางสาวบุศยรินทร์ จะแรมรัมย์ บ้านดอนใหญ่ 09 1019 6242  
เมือง7 นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 08 6648 2875  
เมือง7 นายประภาส บรรลังก์ บ้านหนองทะลอก 09 5601 4884  
เมือง7 นางสุชญา ภาคะโต วัดสว่างบูรพา 08 0686 1067  
เมือง7 นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์ อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 08 5017 8094  

เมือง8

เมือง8 นางสาวฐิติมา** ตั้งสกุล วัดบ้านเมืองดู่    
เมือง8 นายวุฒิชัย โพธ์ิทอง บ้านหนองมะเขือ 08 9845 0104  
เมือง8 นายนิเวศ ปิยะวงศ์ บ้านโคกกลาง 08 7959 2221  
เมือง8 นายอนุสรณ์ เตือประโคน บ้านสมสนุก 08 6653 3089  
เมือง8 นายวีระ ทรงรัมย์ บ้านหนองไผ่ 08 9849 0886  
เมือง8 นางรัชตา ทันประเสริฐ บ้านโคกระกาน้อย 06 1965 6522 0 4463 0048
เมือง8 น.ส.นิลาวัลย์ กะสินรัมย์ บ้านหนองสองห้อง 08 6257 1073 0 4418 4203
เมือง8 นายจำลอง เกรัมย์ บ้านตลาดชัย 08 8583 3047 06 2195 7894
เมือง8 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ บ้านกระเดื่อง 08 1185 8967  
เมือง8 นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร วัดบ้านเมืองฝาง 09 1832 5735  
เมือง8 นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ สะแกโพรงอนุสรณ์ 08 1966 0604  
เมือง8 นายธีรยุทธ โปรยไธสง บ้านสวายสอ "ประชาบูรณะ" 08 5767 4694  
เมือง8 นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์ บ้านโนนแดง 09 0247 9559  
เมือง8 นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์ บ้านร่มไทร 08 3461 0682 ประธานกลุ่ม

ลำปลายมาศ1

ลำปลายมาศ1 นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ อนุบาลลำปลายมาศ 08 9626 6706 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ1 นายสุวสันต์ ปัดกอง จันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" 08 5682 4776  
ลำปลายมาศ1 นายภานุมาศ วงศ์คำ บ้านหนองมันปลา (กุศลสามัคคีวิทยา) 08 9625 9922  
ลำปลายมาศ1 นายสมยศ นามแก้ว บ้านบุตาวงษ์ 08 9425 5834  
ลำปลายมาศ1 บ้านแท่นพระ  
ลำปลายมาศ1 นายสำเภา วิเศษนคร วัดหัวสะพาน 08 9585 4681  
ลำปลายมาศ1 นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บารุง" 09 3324 4218  
ลำปลายมาศ1 วัดกะทิง  
ลำปลายมาศ1 นางสุกัญญา สารศรี วัดโคกสะอาด 08 5929 8669  
ลำปลายมาศ1 นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ วัดบ้านตะขบ (โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) 08 1264 0239  

ลำปลายมาศ2

ลำปลายมาศ2 นายศักดิ์ศิริ** บุตรเกิ่ง บ้านนาศรีนวล 08 7241 8692 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ2 นายเสกสรร เชิดสูงเนิน บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 08 1789 4394  
ลำปลายมาศ2 นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ วัดบ้านบุโพธิ์ 08 8581 9520  
ลำปลายมาศ2 นางสุนันท์ วันล้วน บ้านตูมหวาน 08 1879 7892  
ลำปลายมาศ2 นายปัญญา โสตถิยาภรณ์ บ้านหนองไฮ 08 3096 8613  
ลำปลายมาศ2 นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์ วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 09 5231 0152 รักษาราชการแทน

ลำปลายมาศ3

ลำปลายมาศ3 นายสิทธิเดช กนกแก้ว บ้านปัญจคาม "เรียนติสสวงศ์วิทยา"  
ลำปลายมาศ3 นายถนอม มะธิปิไขย วัดหนองกระทุ่ม 08 7378 3547  
ลำปลายมาศ3 นายพนิน ไทยยิ่ง บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 08 1725 7161  
ลำปลายมาศ3 นางกชกร ถือดียิ่ง บ้านสระสี่เหลี่ยม  
ลำปลายมาศ3 นายธงชัย ปักกาเวสูง บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 08 4830 3964  
ลำปลายมาศ3 นายสุริยันต์ คะเณวัน บ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 08 1966 0769 0 4418 6042
ลำปลายมาศ3 นายนอบ ไชยวงศ์ บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 08 5300 3777  
ลำปลายมาศ3 นายรักษ์เมือง มูลเมือง วัดโกรกประดู่ 08 1967 1565  
ลำปลายมาศ3 นายสำเร็จ มีคม บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ 5) 08 1878 8893  
ลำปลายมาศ3 นายนัธทวัฒน์ หาดี บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 06 2620 8474  

ลำปลายมาศ4

ลำปลายมาศ4 นายสุวรรณ์*** แม้นรัมย์ จตุคามสามัคคีวิทยา 08 3376 7775  
ลำปลายมาศ4 นายอำนาจ อินทรศร บ้านแสลงพัน 09 8135 5474  
ลำปลายมาศ4 น.ส.กนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 08 4547 2006  
ลำปลายมาศ4 นายมงคล แวงวรรณ บ้านห้วยศาลา 08 7234 9469  
ลำปลายมาศ4 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  
ลำปลายมาศ4 นายกิติชัย ตุพิมาย วัดบ้านบุขี้เหล็ก 08 9628 2484  
ลำปลายมาศ4 นางวรดา อ้อมวิหาร บ้านโคกใหม่หนองสรวง 08 1976 8488  
ลำปลายมาศ4 นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ บ้านหนองระนาม 08 7261 5031  
ลำปลายมาศ4 นายไวพจน์ ตุพิมาย บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 08 9628 2484  
ลำปลายมาศ4 นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ บ้านหนองผักโพด 09 3324 6389 ประธานกลุ่ม

ลำปลายมาศ5

ลำปลายมาศ5 นายสุรวุฒิ*** ธรรมธุระ บ้านหนองม่วง 08 1730 1847 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ5 นายฉวีวรรณ อินนอก บ้านหนองไทร 06 1491 6598  
ลำปลายมาศ5 นายวีระ พรมทองพันธ์ บ้านหนองบัว 09 3093 9543  
ลำปลายมาศ5 นายสมัคร์ รู้รักดี บ้านบริหารชนบท 08 9801 9413  
ลำปลายมาศ5 นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล บ้านทะเมนชัย 08 4411 6579  
ลำปลายมาศ5 นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง 08 3100 5305  
ลำปลายมาศ5 นายอุทัย ไร่ขาม บ้านหนองตาดน้อย 08 2342 7015  

ลำปลายมาศ6

ลำปลายมาศ6 นายประสงค์*** เหลาฉลาด ไตรคามสามัคคีวิทยา 08 9581 3271 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ6 นางสาวปราณี แซ่โซ วัดบ้านหนองกะทิง 08 1360 5674  
ลำปลายมาศ6 นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า บ้านหนองซอแซ 08 1725 3177  
ลำปลายมาศ6 นายภูษิต ทรงประโคน บ้านหนองเมืองต่ำ 08 3378 4548  
ลำปลายมาศ6 นายจิตร การเกด วัดบ้านหนองปลาไหล 09 8238 0209  
ลำปลายมาศ6 นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ บ้านไผทรินทร์ 08 1369 9887  
ลำปลายมาศ6 นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร บ้านโคกสูง 09 1016 9848  
ลำปลายมาศ6 นายวัฒนา วงศ์แหล้ วัดบ้านโคกซาด 09 3891 6541  
ลำปลายมาศ6 นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์ บ้านหนองหัวช้าง 08 8594 6053  
ลำปลายมาศ6 นายอภิชัย วันล้วน บ้านโคกสว่าง 08 7257 8386  
ลำปลายมาศ6 นายวรวิทย์ บุญหนัก รวมมิตรวิทยา 08 1967 6593  

ลำปลายมาศ7

ลำปลายมาศ7 นายจิรวัฒน์*** เทศแก้ว บ้านหนองเฒ่ากา 09 1828 6416 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ7 นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล บ้านลุงม่วง 08 1064 6968  
ลำปลายมาศ7 นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์ บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 08 9721 9698  
ลำปลายมาศ7 นายนพดล เถื่อนแก้ว วัดโนนสำราญ 09 0292 1978  
ลำปลายมาศ7 นายจำเริญ มีคม เรืองทองสามัคคี 09 5614 4904  
ลำปลายมาศ7 นายเทียนคำ ปะนามะตัง บ้านหนองกุงใหม่สามััคคี 09 2986 2435  
ลำปลายมาศ7 นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนา วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 08 9839 8852  
ลำปลายมาศ7 นายยุทธการ เสนากลาง บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 08 7871 1919  
ลำปลายมาศ7 นายพนัส ด้วงเอก บ้านหนองปลิง 06 1157 7988  
ลำปลายมาศ7 นางภีรพร แพงคำ วัดขี้ตุ่น 08 4960 1284  
ลำปลายมาศ7 นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" 08 7957 8581  
ลำปลายมาศ7 นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 08 4834 2349  

ลำปลายมาศ8

ลำปลายมาศ8 นายสมทรง แพงคำ บ้านตูบช้าง 08 9940 3898  
ลำปลายมาศ8 นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ บ้านหนองแวง 08 6264 3574  
ลำปลายมาศ8 นายวีระชัย วิเศษสัตย์ บ้านเมืองแฝก 09 5610 3219 ประธานกลุ่ม
ลำปลายมาศ8 นายไสว ปะกิระคะ วัดหนองเก้าข่า 08 6396 4772  
ลำปลายมาศ8 นายอดุลย์ เทพศรัทธา วัดหนองครก 06 1020 6999  
ลำปลายมาศ8 นางชญานินทร์ อินทอง วัดหนองสองห้อง 08 1369 9887  
ลำปลายมาศ8 นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์ บ้านห้วยมะไฟ 08 3739 9302  
ลำปลายมาศ8 นายจันทา บุญสอน วัดหนองขุนปราบ 08 8554 5591  

บ้านด่าน1

บ้านด่าน1 นายมนัส*** วาปีโส มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 08 9585 3813 ประธานกลุ่ม
บ้านด่าน1 นายทองใบ สะอาดรัมย์ อนุบาลบ้านด่าน 08 1879 3352 0 4466 4006
บ้านด่าน1 นางสาวจรรยาพร นครแสน บ้านตะโคงสามัคคี 08 7254 6550 0 4418 6464
บ้านด่าน1 นางณัฐธยาน์ สากระจาย โนนสวรรค์วิทยา 08 7262 4982  
บ้านด่าน1 นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 06 4594 2561  
บ้านด่าน1 นายอดิศักดิ์ กัลยา บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 09 8217 5476  
บ้านด่าน1 บ้านดงเย็น  
บ้านด่าน1 นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์ บ้านหนองแต้พัฒนา 08 1321 6779  
บ้านด่าน1 นายวัฒนชัย ชูณรงค์ บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 08 4479 3876 0 4463 0176
บ้านด่าน1 นายชวลิต ชุมพลวงศ์ บ้านสำโรงสันติภาพ 08 1548 1470  

บ้านด่าน2

บ้านด่าน2 นายวิชชา** กลิ่นวงศ์ วัดบ้านปลัดปุ๊ก 08 1967 6296 ประธานกลุ่ม
บ้านด่าน2 นายวรานนท์ กระสินรัมย์ วัดบ้านปราสาท 08 8085 8544  
บ้านด่าน2 นายสราวัธ ดำริห์ วัดบ้านกะชาย 08 3248 8217  
บ้านด่าน2 นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา บ้านตะโกตาเนตร 08 1071 9738  
บ้านด่าน2 นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ บ้านบุมะขามป้อม 08 0467 4332  
บ้านด่าน2 นายสังคม ปากะสะ วัดบ้านกะหาด 06 1054 3878 06 5327 8654

ชำนิ1

ชำนิ1 นายสวาสดิ์** วารินกูฎ บ้านดอนหวาย 08 9846 9038 ประธานกลุ่ม
ชำนิ1 นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์ บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 08 7452 4826  
ชำนิ1 น.ส.สุจรรยา ขาวสกุล บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 08 5200 2803  
ชำนิ1 น.ส.สำรวม คงสืบชาติ บ้านประคอง 09 0937 6446  
ชำนิ1 นายนิกรณ์ ปักกาสาร บ้านกระโดนกะลันทา 09 1012 1555  
ชำนิ1 นายธีระพล เสาวโร วัดหนองปล่อง 09 1017 2020  
ชำนิ1 นายสัญญา เสาวกูล บ้านตาเหล็ง 08 1072 3748  
ชำนิ1 นายสมพัน แสนศรี บ้านโคกสนวน 08 8081 9862  

ชำนิ2

ชำนิ2 นายสมร** หล่าดอนดู่ บ้านหนองพะอง 08 6261 7160 ประธานกลุ่ม
ชำนิ2  
ชำนิ2 นายวินัย จันทะเมนชัย อนุบาลชำนิ 08 7956 0490  
ชำนิ2 นายพิเชษฐ จันศรี บ้านช่อผกา 08 9945 5252  
ชำนิ2 นางกัลยา พร้อมโตนด บ้านโคกสะอาด 09 8584 7691  
ชำนิ2 นายบารมี ศรีทะลับ บ้านบุหนองเทา 08 5778 5255 09 9027 7896
ชำนิ2 นายสัมพันธ์ นาคนวล วัดละลวด 08 9844 3917 0 4460 5201
ชำนิ2 นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ บ้านหนองเพิก 09 1828 4716 0 4463 0120
ชำนิ2 นายสมชาย ไชยศรีรัมย์ บ้านสำโรงโคกเพชร 08 7046 2042 0 4463 0212
ชำนิ2 นายวันชัย รินทะ บ้านหัวสะพาน 08 4823 2483  

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 446
เมื่อวาน 287
เดือนนี้ 6,906
เดือนก่อนหน้า 10,090
ปีนี้ 33,396
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 33,842