Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบาย กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2021-11-17   จำนวนการดู 316 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ จำนวน ๒๗๒ คน คณะวิทยากร นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปิดการประชุม ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เน้น ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ (๑) ด้านผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ (๒) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (๓) ด้านผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู (๔) ด้านสถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (๕) ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการให้บริการเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 145
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,421