Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2021-07-05   จำนวนการดู 370 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

เมื่อวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารการจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่บริหารการจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒ ชุด ดังนี้


คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน นายสุพรรณ เป็นพร้อม ข้าราชการบำนาญ , นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา , นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , ว่าที่ พ.ท. รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ร่วมการคัดเลือก จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า โรงเรียนวัดสว่างบูรพา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนบ้านตูมหวาน อำเภอลำปลายมาศ และโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา อำเภอชำนิ


คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน นายไพบูลย์ มูลดี ข้าราชการบำนาญ , นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา , นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นายธีรนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ และนางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางที่ร่วมการคัดเลือก จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 6
เมื่อวาน 205
เดือนนี้ 5,897
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,775
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,882