Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์

2022-04-30   จำนวนการดู 399 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนด้านการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๒ คน ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน


ปัจจุบัน เศรษฐกิจสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในรูปเดิมจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้มีการพัฒนารายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณมีความสำคัญมาก ครูผู้สอนต้องสามารถออกแบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีแผนการสอนที่ชัดเจนตามองค์ประกอบ คือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objective) การจัดประสบการ์การเรียนรู้ (Learning Experience) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เห็นความสำคัญของในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 136
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,412