Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

Hinkhon English Camp

2022-07-07   จำนวนการดู 196 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” เพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ในชีวิตประจำวัน การแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการพัฒนาทักษะวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ รวมทั้งความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถแต่ละบุคคล โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้าน การติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ


ปัจจุบันภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ กอปรกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย


โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 398
เมื่อวาน 662
เดือนนี้ 10,035
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 104,338
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,559