Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย

2022-09-14   จำนวนการดู 272 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ“เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ดอย่างถูกวิธี ให้กับครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๖๐ ครอบครัว ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแกนนำในการจัดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่านองค์ความรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กและสามารถไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ


การจัดการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด-๖ ปี เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกคนให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต


จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำให้การจัดประกสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ต่อเนื่อง พบว่ามีภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) เด็กมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธีให้กับ ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๖๐ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน


โครงการ“เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโครงการที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับองค์ความรู้ และ นำความรู้การพัฒนาเด็กไปจัดประสบการณ์กับเด็กที่บ้าน ให้เด็กมีพัฒนาที่ดีเหมาะสมกับวัย เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตลอดช่วงชีวิต “ปฐมวัย” และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 81
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,580