เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนและความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  โดยมีนางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับและนำเสนอข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ จำนวนนักเรียน อาคารเรียน/จำนวนห้องเรียนที่มีอยู่จริง ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) มีความขาดแคลนห้องเรียน รวม 16 ห้อง และได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้นำผู้แทนจาก สพฐ.เยี่ยมชมอาคารเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางอาคารมีอายุใช้งานกว่า 30 ปี  ซึ่งมีสภาพชำรุดจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงอยู่เป็นระยะ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการสรุปรายงานเพื่อนำเสนอในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตรงความต้องการจำเป็นที่แท้จริง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิมเติม