สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อรับทราบการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายมานพ คงเสนาและประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่ยุทธศาสตร์การศึกษา นางรัตนา ทูลกลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดา จุลเสวก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  และนางสาวอดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รวมทั้งได้ให้ขอเสนอแนะ และการประสานงานโครงการในระดับกลุ่มจังหวัด ในโอกาสต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม