การบริหารงาน

การบริหารงาน

การบริหารแบบเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม  จึงได้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น และให้มีกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา เพื่อบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 4 เขต ดังนี้

  1. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวน 8 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 95 โรงเรียน
  2. เขตพัฒนาการศึกษาลาปลายมาศ มีจำนวน 8 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 74 โรงเรียน
  3. เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ มีจำนวน  2  กลุ่มโรงเรียน   จำนวน 17  โรงเรียน
  4. เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน มีจำนวน 2 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 17 โรงเรียน มีจำนวน 2 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน

ให้เขตพัฒนาการศึกษา รับผิดชอบ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  2. เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในท้องที่อำเภอลำปลายมาศ
  3. เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องที่อำเภอชำนิ
  4. เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในท้องที่อำเภอบ้านด่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1402
โทรสาร : 0 4462 0277