ทำเนียบองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)

ทำเนียบองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

 1. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

  ประธานกรรมการ

 2. นายสุริยันต์ คะเณวัน

  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. นายสิรภพ  ปราบริปูตลุง

  กรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาเอกชน

 4. นายประสิทธิ์ พิเศษ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

 5. นายประสงค์ เหลาฉลาด

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

 1. นายชาติชาย วงศ์คำ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

 3. นายทองดี อาจทวีกุล

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 4. นายศราวุธ โรจนาวรรณ

  กรรมการและเลขานุการ